Firemní benefity BenefitMAX s.r.o. > Ochrana osobních údajůFiremní benefity BenefitMAX s.r.o.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost BenefitMAX s.r.o., IČO: 07065205, se sídlem Na Kasárnách 448, 396 01 Humpolec, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Dr. 669 (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů, Vás jako účastníky a uživatele mobilních a datových tarifů v rámci firemní rámcové smlouvy informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat
2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány
4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese info@benefitmax.cz.

Rozsah zpracování osobních údajů

Když se připojujete se svým telefonním číslem k naší rámcové smlouvě, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

a) Vaše jméno a příjmení
b) obchodní firma
c) adresa nebo sídlo společnosti
d) identifikační číslo a daňové identifikační číslo
e) telefonní číslo
f) e-mailová adresa
g) rodné číslo (pouze u přenosů telefonních čísel v rámci jednoho operátora, neboť již většinou je operátor měl k dispozici a pro přenos je dále vyžadoval) nebo
h) číslo OP (pouze u přenosů telefonních čísel v rámci jednoho operátora, neboť již většinou je operátor měl k dispozici a pro přenos je dále vyžadoval).

Další informace o Vás jinde nedohledáváme, takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás přidali do rámcové smlouvy s našimi firemními tarify a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat (levnější elektřina, internet, mobilní přístroje, ….).

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@benefitmax.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje bude jako správce zpracovávat Společnost. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat telefonnímu operátorovi, aby Vaše telefonní číslo případně datové zařízení připojil do naší rámcové smlouvy. Nikomu jinému údaje bez Vašeho předchozího souhlasu nesdělíme.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou budeVaše telefonní číslo případně datové zařízení připojeno do naší rámcové smlouvy plus 12 měsíců po skončení účasti v rámcové smlouvě z důvodu řešení případných problémů nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a) právo na přístup k osobním údajům
b) právo na opravu
c) právo na výmaz („právo být zapomenut“)
d) právo na omezení zpracování údajů
e) právo vznést námitku proti zpracování
f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@benefitmax.cz.

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) zpracování je protiprávní, (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (IV) nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25. 5. 2018.